Privacy

Privacyverklaring Stichting Leergeld 2Stromenland.

Datum: 24 mei 2018, versie 1.1

1. Inleiding

Dit reglement gaat ervan uit dat aanvragers van Stichting Leergeld 2Stromenland bij hun aanmelding als aanvrager expliciet toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens om de afhandeling van die aanvraag en, daarnaast de doelstellingen van de stichting, te realiseren. Personen die vóór 5 mei 2018 aanvrager waren bij Stichting Leergeld 2Stromenland, worden middels een mailing geïnformeerd over het gebruik van persoonsgegevens door stichting Leergeld 2Stromenland waarbij is gewezen op de mogelijkheid tot het maken van bezwaar ten aanzien van het gebruik van die persoonsgegevens. Wanneer geen toestemming wordt gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Leergeld 2Stromenland is het afhandelen van aanvragen niet mogelijk. Stichting Leergeld 2Stromenland doet er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

1.1 Opbouw privacyverklaring

Het reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene EU Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de termen in dit reglement gebruikt in de zin van de AVG.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u niet meer herleidbaar bent als persoon.

1.3 Ben u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken? Stichting Leergeld 2Stromenland is in het kader van het vaststellen van de rechtmatigheid van de verstrekkingen/toezeggingen verplicht een aantal gegevens vast te leggen, zodat wij daar verantwoording over kunnen afleggen. Wanneer u een beroep wilt doen op de voorzieningen van Stichting Leergeld 2Stromenland dient u uw gegevens te overleggen zodat de Stichting Leergeld 2Stromenland kan vaststellen of u voldoet aan de ons opgelegde toetsingsnormen.  

1.4 Gegevens verzameld bij anderen? Stichting Leergeld 2Stromenland staat toe gezinnen door derden, zoals bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen, aan te laten melden en beoogt hiermee hen die moeilijkheden ondervinden in het aanmeldingsproces beter te kunnen ondersteunen. Tijdens het aanmeldproces wordt een verklaring afgelegd waarin de aanmelder aangeeft het betrokken gezin op de hoogte te hebben gesteld en diens akkoord voor de aanmelding bij Stichting Leergeld 2Stromenland. Elk gezin wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van een aanmelding die wordt bij de stichting wordt gedaan en de afhandeling daarvan.

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten? Hieronder vindt u een overzicht van de personele gegevens, die wij verwerken:

Voorletters en achternaam Geslacht Geboortedatum BSN nummer ouder(s) Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Financiële gegevens Gezinssamenstelling IBAN nummer

3. Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens? Om een aanvraag voor uw kind goed te kunnen keuren, dient men op ons kantoor te beschikken over uw persoonlijke en financiële gegevens. Deze worden op ons kantoor beoordeeld volgens de normen. Ook wil Stichting Leergeld 2Stromenland aan de hand van statistieken signaleren hoe vaak gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen die Stichting Leergeld 2Stromenland biedt, hier worden nadrukkelijk uitsluitend aantallen voor gebruikt.

4. Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens? Stichting Leergeld 2Stromenland verstuurt mailingen alleen als daarvoor toestemming is verleend. Deze toestemming wordt eenmalig gevraagd tijdens het eerste contact met de Stichting Leergeld 2Stromenland. Deze toestemming bewaart Stichting Leergeld 2Stromenland ter registratie.

 

5. Delen we de gegevens met andere partijen? Stichting Leergeld 2Stromenland deelt de persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de programma-activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld verenigingen, stichting jarige job, leveranciers van producten en onderwijsinstellingen. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals een betaalreferentie, een bevestiging voor deelname van een activiteit of een toekenning voor de aanschaf van een product. Doorgaans zijn dit organisaties waar uw kind(eren) reeds is ingeschreven en ontvangt de desbetreffende organisatie een bevestiging voor deelname. 

6. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht? Stichting Leergeld 2Stromenland heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

7. Hoe beveiligen we uw gegevens? Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Stichting Leergeld 2Stromenland een strikt beleid als het hier om gaat. We hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan daar waar u toestemming voor heeft gegeven of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het goed instrueren van onze medewerkers op het gebied van privacy.

8. Hoe lang bewaren we uw gegevens? Stichting Leergeld 2Stromenland registreert uw gegevens in lokale database en slaat gescande documenten op. Gedurende 7 jaren worden deze gegevens bewaard, conform de wettelijke bewaartermijnen.

9. Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens? Stichting Leergeld 2Stromenland vindt het belangrijk dat de aanvrager de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. U heeft hiertoe de volgende rechten: • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken; • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen; • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere; • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen. U kunt een verzoek hiertoe sturen aan info@leergeld2stromenland.nl. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij u in deze kopie uw pasfoto en uw Burgerservicenummer [BSN] zwart maakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Leergeld 2Stromenland zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

10. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens Stichting Leergeld 2Stromenland vindt het belangrijk om tevreden aanvragers te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als aanvrager niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

 Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Ook kunt u zich wenden tot het bestuur van de Stichting Leergeld 2Stromenland.